Regulamin Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Kredico2000 Sp. z o.o., KRS 0000546302, REGON 360915137,
NIP 758-235-66-25

ul. Tadeusza Rejtana 1, 07-410 Ostrołęka

tel. 533-912-912

email: bok@kredico2000.pl

www.kredico2000.pl

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

– drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres: iod@kredico2000.pl,

– drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: Kredico2000 Sp. z o. o. ul. Tadeusza Rejtana 1, 07-410 Ostrołęka.

3. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy) pozyskane od Pana/ Pani za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty handlowej, przygotowania i zawarcia umowy.

4. Na stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

– pliki cookies – Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

– imię i nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;

– nr telefonu – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego numeru telefonu, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;

– e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania;

– kod pocztowy – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego kodu pocztowego, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą.

5.  Odbiorcą danych osobowych mogą być instytucje, które otrzymują dane na podstawie przepisów ustawowych, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, wykonawcy zewnętrzni, np. nasi podwykonawcy, podmioty przetwarzające np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne i wyspecjalizowane podmioty współpracujące w zakresie czynności windykacyjnych.

6.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z jej realizacją, czyli przez 10 lat. Kredico2000 Sp. z o.o.  przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.

7.  Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.  Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

10.  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Regulamin Ochrony Danych Osobowych
Projekt i wykonanie: UniqSoft