Regulamin Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Kredico2000 Sp. z o.o., KRS 0000546302, REGON 360915137,
NIP 758-235-66-25

ul. Tadeusza Rejtana 1, 07-410 Ostrołęka

tel. 533-912-912

email: bok@kredico2000.pl

www.kredico2000.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

– drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres: iod@kredico2000.pl,

– drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: Kredico2000 Sp. z o. o. ul. Tadeusza Rejtana 1, 07-410 Ostrołęka.

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.kredico2000.pl będą przetwarzane wyłącznie w celu:

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest udzielona zgoda oraz  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO.

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

– badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi,

– zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora,

– zapewnienia cyberbezpieczeństwa,

– właściwej organizacji czasu pracy,

– efektywnego wykorzystywania narzędzi służących do pracy,

–  zapobiegania oszustwom. 

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Na stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

– pliki cookies – Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

– imię i nazwisko

– nr telefonu

– e-mail

– kod pocztowy

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniana wyłącznie osobom posiadającym stosowne upoważnienia do ich przetwarzania, a także podmiotom zewnętrznym, które w ramach współpracy z Administratorem również przetwarzają dane, w szczególności: biurom księgowym, firmom informatycznym, podwykonawcom, podmiotom współpracującym w zakresie czynności windykacyjnych innym niezależnym odbiorcom: kancelariom prawnym, partnerom handlowym, urzędom skarbowym, organom egzekucyjnym, organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcą danych osobowych mogą być instytucje, które otrzymują dane na podstawie przepisów ustawowych, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, przez okres trwania umowy, a następnie w okresie związanym z obowiązkami prawnymi wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z  realizacją zawartej umowy.

Kredico2000 Sp. z o.o.  przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy oraz realizację związanych z nią praw i obowiązków.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Regulamin Ochrony Danych Osobowych
Projekt i wykonanie: UniqSoft